Organ prowadzący:

Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"

ul. Tuwima 1/31 39-200 Dębica

NIP: 872-240-75-54R REGON: 180987587 KRS: 0000464313

Naszym celem jest stworzenie odpowiednich warunków edukacyjno-terapeutycznych wspomagających wszechstronny rozwój każdego ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Pracując z każdym dzieckiem uwzględniamy jego możliwości i zdolności. Uczymy świadomego i samodzielnego zdobywania wiedzy w atmosferze przyjaźni i bezpieczeństwa, na podstawie fundamentalnych zasad jakimi są szacunek oraz wrażliwość na drugiego człowieka.

Misją szkoły, poza celami określonymi ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, jest w szczególności przygotowanie do życia w społeczeństwie poprzez:

  • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą zasad Stosowanej Analizy Zachowania przez kształtowanie ich zachowań oraz pracy edukacyjnej,

  • wyposażenie uczniów w umiejętności pozwalające im na samodzielne funkcjonowanie w środowisku,

  • nauczanie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie,

  • uzyskiwanie niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu,

  • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,

  • nauczanie korzystania z różnorodnych form świadomego i aktywnego spędzania czasu wolnego,

  • rozbudzanie miłości do swojej „małej ojczyzny”, rodziny.

 

Poza obowiązkowym programem nauczania oferujemy również uczniom szeroki zakres dodatkowych zajęć, w czasie których mogą oni rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

 

Na wysokim poziomie jest także w naszej szkole opieka specjalistyczna - pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz logopedyczna, wspomagająca wszechstronny rozwój uczniów.

MISJA

    „ Wychowanie jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem” 

Johann Heinrich Pestalozzi

​WIZJA

 Szkoła  jest kreatywna oraz wspomagająca rozwój każdego ucznia

na miarę jego potrzeb i możliwości.

Niepubliczna Szkoła

Podstawowa Specjalna

"Ukryty Dar"

w Dębicy